ការកាត់បន្ថយប្រភេទចាន

  • Bowl type elevator

    ការកាត់បន្ថយប្រភេទចាន

    ការកាត់បន្ថយប្រភេទចានប្រើដ្រាយសង្វាក់ដើម្បីជួសជុលចាននៅលើខ្សែសង្វាក់ដូច្នេះសម្ភារៈដែលបំបែកឬមានទម្ងន់អាចដាក់ចូលទៅក្នុងធុងតែមួយដែលមិនងាយស្រួលលាយ។ សម្ភារៈអាចត្រូវបានកំដៅឬត្រជាក់ក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនសម្រាប់វេចខ្ចប់។